Testovacie zariadenia

BALISTICKÁ BOMBA

RB 40, 100, 200, 400 a 700

K meraniu pyrostatických parametrov propelentov

Balistické bomby typu RB sú súčasťou pyrostatického skúšobného meracieho pracovišťa, kde v spojení s piezoelektrickým tlakovým čidlom slúžia k meraniu krivky nárastu tlaku pri konštantnom objeme pre rôzne druhy propelentov. Z nameraných hodnôt je možné pomocou záznamového a vyhodnocovacieho zariadenia vybaveného špeciálnym softwarom získať o skúšanom propelente ďaľšie informácie. Tak je možné s vysokou pravdepodobnosťou predpovedať chovanie skúšaného propelentu pri výstrele zo skutočnej zbrane. Použitie uzavretej nádoby teda umožňuje minimalizovať počet výstrelov z reálnej zbrane. Údaje získané zo skúšok v balistickej bombe je možné využiť pri vývoji nových propelentov a takisto ku kontrole bežných typov strelného prachu. Balistické bomby typu RB boli vyvinuté vo Výzkumném ústavu průmyslové chemie pri Explosia a.s. v súčinnosti s Dopravní fakultou Jana Pernera, Univerzity Pardubice, v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „TIP“.

 Popis zariadenia

Balistická bomba RB je vysokotlaková uzavretá nádoba vyrobená z vysokopevnostnej ocele, ktorej vonkajší povrch je opatrený chladiacim plášťom. Je vybavená teplotným čidlom, piezoelektrickým prevodníkom tlaku, dvoma výstupnými ventilmi a špeciálne tesneným šróbovým uzáverom.  Tento uzáver je vybavený iniciačným zariadením – buď elektrickým, alebo mechanickým. Nádoba je osadená v stojane, v ktorom je možné  upravovať jej polohu v rozmedzí 180 °. Stojan je upevnený na mobilnom podvozku s antistatickou úpravou.