Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej v texte „Podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare)

spoločnosti

Explosia SK s.r.o.

so sídlom: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava

IČO: 45 909 903

zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 68526/B

(ďalej v texte aj „spoločnosť“ alebo „Explosia SK s.r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I

Výklad pojmov

1.1. Na účely predmetných Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Explosia SK s.r.o. sa pojmy uvedené v tomto bode vykladajú nasledovne:

Pracovný deň: kalendárny deň, s výnimkou soboty a nedele a dní, na ktoré na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov pripadne deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok.

Podmienky: podmienky, určené v predmetnom dokumente v znení neskorších zmien realizovaných v súlade s týmito Podmienkami.

Zmluva: dvojstranný adresný konsenzuálny právny úkon, účastníkmi ktorého sú Dodávateľ a Objednávateľ, a ktorého predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k Tovaru a úprava s uvedeným súvisiacich práv a povinností Zmluvných strán, a ktorý na predmetné Podmienky odkazuje a týmito sa riadi, poprípade ktorý sa riadi na základe výslovnej písomnej dohody Zmluvných strán inými podmienkami.

Rámcová zmluva: dvojstranný adresný konsenzuálny právny úkon, účastníkmi ktorého sú Dodávateľ a Objednávateľ, predmetom ktorého je úprava podmienok pravidelnej a dlhodobej spolupráce Zmluvných strán pri odplatnom prevode vlastníckeho práva k Tovaru a úprava s daným súvisiacich práv a povinnosti Zmluvných strán a ktorý na predmetné Podmienky odkazuje a týmito sa riadi, poprípade ktorý sa riadi na základe výslovnej písomnej dohody Zmluvných strán inými podmienkami; ak je ďalej v týchto Podmienkach odkazované na podmienky Zmluvy, myslí sa tím aj podmienky Rámcovej zmluvy, ak nevyplýva zo zmyslu príslušného ustanovenia inak.

Obchodný zákonník: zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: osoba, ktorá nadobúda odplatné vlastnícke právo k Tovaru od Dodávateľa na základe Zmluvy a prípadných Objednávok.

Dodávateľ: Explosia SK s.r.o.

Tovar: tovar, alebo jeho časť, stanovená v Objednávke a špecifikovaná v Technickej špecifikácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako jej príloha.

Náklady na dopravu: Náklady na dopravu Tovaru zo skladu Dodávateľa v obci Sklené, okres Turčianske Teplice do miesta doručenia vypočítané podľa bodu 4.11 týchto Podmienok.

Objednávka: prejav vôle Objednávateľa, obsahom ktorého je jeho návrh na odplatné nadobudnutie Tovaru za podmienok uvedených v týchto Podmienkach a v Zmluve.

Špecifikácia: Akákoľvek špecifikácia Tovaru, ktorá je písomne dohodnutá medzi Zmluvnými stranami.

Technická špecifikácia: dokumentácia, ktorá stanoví technické náležitosti Tovaru, štandardy týkajúce sa jeho kvality, skúšobné podmienky, podmienky záruky za akosť Tovaru, podmienky pre prepravu, balenie a skladovanie Tovaru.

Územia: geografický priestor na zemskom povrchu, vymedzený hranicami štátov alebo iných administratívnych útvarov, v rámci ktorých je Dodávateľ oprávnený predávať (distribuovať) alebo ponúkať Tovar, pokiaľ je na vzťah medzi Zmluvnými stranami použiteľný.

Zmluvná strana: spoločné označenie Dodávateľa a Objednávateľa, Označenie „Zmluvná strana“ bude obsahovať možnosť, že ide o ktorúkoľvek z oboch Zmluvných strán, t. j. o Dodávateľa alebo o Objednávateľa, okrem prípadov, v ktorých Zmluva výslovne užíva označenie Zmluvnej strany “Dodávateľ“ a “Objednávateľ“.

Vyššia moc: situácia uvedená v bode 11.1 Podmienok.

1.2. Na účely predmetných Podmienok platí nasledovné:

 1. pod osobou sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba alebo časť právnickej osoby (so samostatnou právnou subjektivitou alebo bez nej).
 2. odkaz na Zmluvnú stranu znamená odkaz na jej zástupcu alebo právneho nástupcu alebo oprávneného nadobúdateľa práv a povinností (postupníka).
 3. odkaz na všeobecný záväzný právny predpis alebo na ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu je odkazom na všeobecný právny predpis alebo na ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu v znení neskorších predpisov.
 4. požiadavka na písomnú formu je zachovaná v prípade, ak sa komunikácia uskutoční prostredníctvom faxu alebo prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sú tieto uvedené v záhlaví Zmluvy pri tej ktorej Zmluvnej strane.

Článok II

Základné ustanovenia Zmluvy

2.1. Objednávka zo strany Objednávateľa predstavuje jeho návrh na odplatné nadobudnutie Tovaru v súlade s týmito Podmienkami ako aj v súlade so Zmluvou. Objednávateľ je povinný jasne, určite a úplne popísať predmet Objednávky ako aj príslušnú Špecifikáciu. Uvedenie nejasných, neurčitých a neúplných predmetov Objednávania a/alebo príslušnej Špecifikácie nemôže byť vykladané na ujmu Dodávateľa. Doručením Objednávky Dodávateľovi sa má za to, že Objednávateľ sa oboznámil s týmto Podmienkami a že tieto akceptuje a zároveň súhlasí s tým, aby sa Zmluva založená na základe Objednávky riadila Podmienkami. Objednávateľ zároveň vo svojej objednávke výslovne písomne uvedie, že sa oboznámil s Podmienkami a že súhlasí s tým, aby sa Zmluva založená na základe Objednávky riadila Podmienkami. V prípade, ak písomné vyhlásenie Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety nie je v Objednávke uvedené, je Dodávateľ oprávnený vyzvať pre potvrdením Objednávky podľa bodu 2.2 Podmienok Objednávateľa na dodatočné poskytnutie uvedeného vyhlásenia, pričom takto dodatočne poskytnuté vyhlásenie Objednávateľa sa stáva okamihom potvrdenia Objednávky podľa 2.2 Podmienok neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný až do okamihu jej prijatia Dodávateľom alebo do okamihu odmietnutia jej prijatia Dodávateľom.

2.2. Objednávka sa považuje za prijatú okamihom jej písomného potvrdenia Dodávateľom. Okamih písomného potvrdenia Objednávky Dodávateľom podľa predchádzajúcej vety sa považuje za okamih uzatvorenia Zmluvy. Dodávateľ zároveň na požiadanie Objednávateľa zašle spolu s potvrdením Objednávky dodávateľovi aj jedno vyhotovenie Podmienok. V prípade, ak Zmluvné strany uzatvorili Rámcovú zmluvu, považuje sa okamih uzatvorenia Rámcovej zmluvy za okamih uzatvorenia Zmluvy a Objednávky realizované na základe Rámcovej zmluvy Objednávateľom sa považujú za spôsob objednania Tovaru a pre Dodávateľa sa stávajú záväzné až okamihom ich potvrdenia Dodávateľom.

2.3. V prípade, ak Dodávateľ nemôže Objednávateľovi dodať Tovar uvedený v Objednávke, je Dodávateľ oprávnený potvrdiť prijatie Objednávky len v tej časti Objednávky, ktorá sa týka Tovaru, ktorý môže Dodávateľ Objednávateľovi dodať. Objednávka, ktorá bola prijatá Dodávateľom len v určitej časti podľa predchádzajúcej vety sa stáva pre Zmluvné strany záväzná a v rozsahu jej prijatia bude okamihom prijatia Objednávky Dodávateľom uzatvorená medzi Zmluvnými stranami Zmluva.

2.4. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami o jej predmete a nahrádza všetky časovo predchádzajúce dojednania Zmluvných strán týkajúcich sa predmetu Zmluvy a to bez ohľadu na skutočnosť, v akej forme boli uvedené dojednania realizované. Objednávateľ berie na vedomie, že nebude brať ohľad na žiadne prehlásenia, sľuby alebo záruky Dodávateľa či už realizované priamo voči Objednávateľovi alebo realizované v mene Dodávateľa, ak nebudú súčasťou Zmluvy.

2.5. Akékoľvek vzorky alebo reklamné dokumenty Dodávateľa a všetky popisy alebo vyobrazenia uvedené v katalógoch alebo brožúrach Dodávateľa sú použité alebo publikované výhradne za účelom poskytnutia bližšieho popisu Tovaru, ktorý je uvedený v týchto katalógoch alebo brožúrach. Takéto vzorky alebo reklamné dokumenty netvoria súčasť Zmluvy, nedefinujú Tovar a jeho vlastnosti a nie sú ani právne vymáhateľné.

2.6. Cenová ponuka Dodávateľa adresovaná Objednávateľovi alebo akýmkoľvek spôsobom Objednávateľovi predložená nepredstavuje návrh na uzatvorenie Zmluvy, ale predstavuje len informáciu o výške odplaty za Tovar. Cenová ponuka Dodávateľa je platná maximálne 20 dní odo dňa vydania. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenovú ponuka aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety.

Článok III

Tovar

3.1. Tovar je špecifikovaný v Technickej špecifikácii, ktorá môže slúžiť na účely Zmluvy aj ako vymedzenie Tovaru, ktorý má Dodávateľ v ponuke a ktorá tvorí súčasť Zmluvy. Pokiaľ Technická špecifikácia nie je priložená k Zmluve, je Tovar špecifikovaný v príslušných ustanoveniach Zmluvy.

3.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť Špecifikáciu Tovaru v Technickej špecifikácii, pokiaľ to vyžadujú skutkové okolnosti alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. V prípade, ak po okamihu zmeny Špecifikácie Tovaru v Technickej špecifikácii bude Dodávateľovi doručená Objednávka, v rámci ktorej bude uvedený aj Tovar, ktorého sa zmena Špecifikácie Tovaru v Technickej špecifikácii týka, vzťahuje sa prijatie Objednávky Dodávateľa na ten Tovar v rozsahu zmenenej Špecifikácie Tovaru v Technickej špecifikácii. O uvedenom oboznámi Dodávateľ Objednávateľa pri prijatí Objednávky. Neoznámenie skutočnosti podľa predchádzajúcej vety nemá za následok potvrdenie Objednávky Dodávateľom v rozsahu Špecifikácie Tovaru pred zmenou Technickej špecifikácie v zmysle tohto bodu.

3.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ponuku ním ponúkaného Tovaru. V prípade, ak po okamihu zmeny ponuky Tovaru bude Dodávateľovi doručená Objednávka, v rámci ktorej bude uvedený aj Tovar, ktorý nie je v aktuálnej ponuke Dodávateľa, nevzťahuje sa prijatie Objednávky Dodávateľa na ten druh Tovaru, ktorý už nie je obsiahnutý v aktuálnej ponuke Dodávateľa. O uvedenom oboznámi Dodávateľ Objednávateľa pri prijatí Objednávky. Neoznámenie skutočnosti podľa predchádzajúcej vety nemá za následok potvrdenie Objednávky Dodávateľom aj v rozsahu Tovaru, ktorý už nie je obsiahnutý v aktuálnej ponuke Dodávateľa.

Článok IV

Dodanie a doručenie Tovaru

4.1. Dodávateľ zabezpečí, aby ku každej dodávka Tovaru bol vyhotovený dodací list, ktorý bude obsahovať najmä dátum Objednávky, označenie Zmluvných strán v rozsahu meno a priezvisko / obchodné meno, bydlisko / sídlo, dát. nar./IČO, zápis v príslušnom registri, DIČ, IČ DPH a iné skutočnosti potrebné na označenie Zmluvnej strany, druh a množstvo Tovaru vrátane číselného označenia Tovaru, pokiaľ je stanovené, osobitné podmienky skladovania Tovaru, pokiaľ sú stanovené, a v prípade, ak bola Objednávka dodávaná po častiach, musí dodací list obsahovať informácie o nedodanom Tovare. Dodací list bude podpísaný zodpovedným zamestnancom, alebo inou poverenou osobou Dodávateľa. Odberateľ je povinný pri prevzatí Tovaru písomne potvrdiť prevzatie na dodacom liste a to tak, že na dodacom liste uvedie meno a priezvisko osoby, konajúcej pri prevzatí Tovaru za Odberateľa a k takto napísanému meno a priezvisku danej osoby bude pripojený jej vlastnoručný podpis a odtlačok pečiatky Odberateľa. V prípade, ak bude spolu s doručením a odovzdaním Tovaru realizované aj doručenia a odovzdanie faktúry za dodaný Tovar, je Odberateľ povinný písomne potvrdiť prevzatie faktúry a to tak, že na faktúre uvedie meno a priezvisko osoby, konajúcej pri prevzatí faktúry za Odberateľa a k takto napísanému meno a priezvisku danej osoby bude pripojený jej vlastnoručný podpis a odtlačok pečiatky odberateľa. Odberateľ vyhlasuje, že osoba, ktorá bude za neho konať pri potvrdení prevzatia dodacieho listu a/alebo faktúry, bude osobou, ktorá bude pri uvedených úkonoch oprávnená konať v mene a na účet Odberateľa.

4.2. Pokiaľ v Zmluve nie je stanovené niečo iné, musí byť Tovar dodaný v súlade s EXW Dodávateľa (Incoterms 2000). Uvedené znamená, že Tovar sa považuje za dodaný v okamihu, kedy je odovzdaný za účelom jeho doručenia Objednávateľovi prvému Prepravcovi v priestoroch Dodávateľa umiestnených v Sklenom, okres Turčianske Teplice, Slovenská republika. Dodávateľ nezodpovedá za uhradenie žiadnych colných, daňových ako ani iných poplatkov súvisiacich s dodaním a doručením Tovaru do zahraničia.

4.3. Všetky termíny pre dodanie a doručenie Tovaru sú výhradne orientačné a to vrátane času dodania a doručenia. Dodávateľ nie je zodpovedný za omeškanie dodania Tovaru, ktoré je spôsobené Vyššou mocou alebo skutočnosťami na strane Objednávateľa vrátane chyby Objednávateľa pri poskytovaní podstatných informácii pre dodanie Tovaru poprípade akýchkoľvek iných informácii potrebných pre dodanie Tovaru.

4.4. V prípade, ak Dodávateľ nedodá Tovar Objednávateľovi, jeho zodpovednosť je limitovaná nákladmi Objednávateľa, ktorému tieto vznikli v súvislosti s dodaním náhradného tovaru podobného popisu a kvality vzhľadom na najlacnejšie dostupný tovar na trh, zníženú o cenu Tovaru. Dodávateľ nie je zodpovedný za nedodanie Tovaru, ktoré je spôsobené Vyššou mocou alebo skutočnosťami na strane Objednávateľa vrátane chyby Objednávateľa pri poskytovaní podstatných informácii pre dodanie Tovaru poprípade akýchkoľvek iných informácii potrebných pre dodanie Tovaru.

4.5. Ak Objednávateľ neprevezme Tovar od Dodávateľa pri jeho doručení prepravcom a uvedený Tovar neprevezme Objednávateľ od Dodávateľa ani v lehote desiatich (10) Pracovných dní odo dňa, kedy bol Dodávateľom na prevzatie Tovaru vyzvaný, a neprevzatie Tovaru Objednávateľom nie je spôsobené Vyššou mocou alebo skutočnosťou na strane Dodávateľa, platí nasledovné:

 • Tovar sa považuje za odovzdaný posledným dňom lehoty uvedenej v tomto bode a
 • Dodávateľ uschová Tovar odo dňa jeho dodania podľa predchádzajúceho bodu a je oprávnený Objednávateľovi fakturovať všetky súvisiace náklady spojené s uschovaním Tovaru.

4.6. Po márnom uplynutí lehoty dvadsiatich (20) Pracovných dní od doby, kedy bol Dodávateľom na prevzatie Tovaru vyzvaný podľa bodu 4.5 týchto Podmienok, je Dodávateľ oprávnený Tovar predať alebo s ním disponovať iným spôsobom a od výťažku z predaja Tovaru, si môže odpočítať okrem skladného aj vynaložené náklady spojené s predajom Tovaru. Po takto určenej sume výťažku z predaja Tovaru podľa tohto bodu následne Dodávateľ vyplatí Objednávateľovi preplatok alebo mu vyúčtuje nedoplatok a to v závislosti od kladného alebo záporného rozdielu medzi cenou čistého výťažku z predaja Tovaru a medzi Zmluvnými stranami dohodnutej odplaty za Tovar.

4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar v prípade, ak Dodávateľ doručí Tovar v množstve alebo v objeme o +/- 5% vyššom alebo nižšom ako je množstvo alebo objem objednaného Tovaru Objednávateľom. V prípade, ak bude Dodávateľovi doručené písomné oznámenie Objednávateľa, že dodal Tovar v menšom alebo vo väčšom množstve alebo objeme, ako bol ním objednaný, Dodávateľ pomerne upraví faktúru za Objednávku. Dodávateľ je oprávnený pomerne upraviť faktúru z dôvodu podľa tohto bodu aj bez toho, aby mu bolo doručené písomné oznámenie Objednávateľa podľa tohto bodu.

4.8. V prípade, ak bude Tovar dodávaný po častiach, nie je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo zrušiť dodanie zvyšných častí Tovaru z dôvodu, že mu nebola dodaná časť Tovaru alebo že časť dodaného Tovaru mala vady.

4.9. V prípade, ak Objednávateľ na základe zmluvy o poskytnutí sublicencií využíva pri identifikovaní, evidencii a sledovaní Tovaru v zmysle Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie a sledovania výbušnín na civilné použitie počítačový program, ku ktorému ma licenciu Dodávateľ, poskytne Dodávateľ Objednávateľovi spolu s Tovarom aj elektronické dáta, potrebné pre Objednávateľa pri identifikovaní, evidencii a sledovaní Tovaru prostredníctvom uvedeného počítačového programu.

4.10. Miesto doručenia Tovaru je sklad Dodávateľa v obci Sklené, okres Turčianske Teplice, Slovenská republika, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.

4.11. Ak je podľa Zmluvy miestom doručenia Tovaru miesto odlišné od skladov Dodávateľa v obci Sklené, okres Turčianske Teplice, Slovenská republika, je Objednávateľ povinný uhradiť Dodávateľovi nad rámec dohodnuté ceny Tovaru Náklady na dopravu, ktoré sa vypočítajú ako čiastka zodpovedajúci štyrom percentom (4%) z ceny dodávaného Tovaru. Ak nie je dohodnuté v Zmluve inak, poskytne Dodávateľ Odberateľovi zľavu z Nákladov na dopravu závislú od množstva doručovaného Tovaru (v tonách) a vzdialenosti od miesta doručenia Tovaru (v kilometroch) od skladov Dodávateľa v obci Sklené, okres Turčianske Teplice, Slovenská republika, v nasledujúcej výške:

ZĽAVA PODĽA MNOŽSTVA DORUČOVANÉHO TOVARU VÝŠKA ZĽAVY ZO ZÁKLADNEJ SADZBY 4% ZĽAVA PODLA VZDIALENOSTI MIESTA DORUČENIA VÝŠKA ZĽAVY ZO ZÁKLADNEJ SADZBY 4%
do 1,5 t 0 % do 200 km 1 %
od 1,5 t do 8 t 0,5 % od 200 km do 400 km 0,5 %
nad 8 t 1 % nad 400 km 0%

Článok V

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

5.1. Dodávateľ je zodpovedný za to, že Tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Tovare ako aj počas doby troch (3) mesiacov od okamihu prechodu nebezpečenstva škody na Tovare, alebo za predpokladu, že v Technickej špecifikácii, Zmluve alebo na obale Tovaru je uvedená kratšia doba, tak počas tejto kratšej doby (záruka za akosť v zmysle § 429 a nasl. Obchodného zákonníka):

 • bude spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a v prípade, ak účel nebol v Zmluve uvedený, tak na účel, ktorý je pri Tovare obvyklý,
 • bude vo všetkých podstatných oblastiach zodpovedať popisu, ktorý je uvedený v Technickej špecifikácii,

5.2. V prípade, ak Objednávateľ počas plynutia lehoty záruky za akosť podľa bodu 5.1 Podmienok zistí, že dodaný Tovar má vady, je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň podať o danej skutočnosti správu Dodávateľovi a zároveň na svoje náklady doručiť Dodávateľovi reklamovaný Tovar spolu s reklamačným protokolom. V rámci reklamačného protokolu uvedie Objednávateľ najmä

 • druh a rozsah vád,
 • presné označenie Tovaru,
 • deň, kedy vady na Tovare Objednávateľ zistil,
 • deň dodania Tovaru,
 • dátum a číslo faktúry a dodacieho listu,

5.3. V prípade, ak má dodaný Tovar vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ, má Objednávateľ nárok na opravu vadného Tovaru, dodanie náhradného Tovaru rovnakého množstva a druhu poprípade na poskytnutie primeranej zľavy z odplaty za Tovar, pričom voľba medzi uvedenými možnosťami je na strane Dodávateľa. V prípade, ak by dodanie nového Tovaru alebo oprava Tovaru nebola ekonomicky výhodná, je Dodávateľ oprávnený poskytnúť Objednávateľovi zľavu z odplaty za Tovar vo výške 100%.

5.4. Dodávateľ nezodpovedá za vady Tovaru v zmysle záruky za akosť podľa bodu 5.1 Podmienok ak

 • Objednávateľ akýmkoľvek spôsobom použil Tovar po tom, čo vykonal oznámenie podľa bodu 5.2 Podmienok,
 • vada Tovaru vznikla výlučne alebo čiastočne v príčinnej súvislosti s tým, že Objednávateľ nedodržal pokyny Dodávateľa v súvislosti so skladovaním, prepravou alebo disponovaním s Tovarom, ako je uvedené v Technickej špecifikácii, poprípade v iných dokumentoch týkajúcich sa Tovaru, alebo ktoré vyplývajú z obvyklých obchodných praktík alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • vady Tovaru vznikli výlučne alebo čiastočne v príčinnej súvislosti s tým, že Dodávateľ dodržal pri Tovare požiadavky, ktoré si pri Objednávke Tovaru stanovil Objednávateľa,
 • ak vady Tovaru boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami,
 • vady Tovaru vznikli výlučne alebo čiastočne v príčinnej súvislosti s poškodením Tovaru Objednávateľom alebo treťou osobou bez ohľadu na zavinenie,
 • vady Tovaru vznikli výlučne alebo čiastočne v príčinnej súvislosti s neštandardnými spôsobom skladovania Tovaru Objednávateľom alebo s neštandardnými pracovnými postupmi Objednávateľa alebo
 • Tovar sa líši od jeho popisu v Technickej špecifikácii z dôvodu, že došlo k zmene Technickej špecifikácii v zmysle bodu 3.2 Podmienok,

5.5. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v tomto článku Podmienok, nie je Dodávateľ voči Objednávateľovi zodpovedný z titulu zodpovednosti za vady Tovaru.

5.6. Mimo nároku zo zodpovednosti za vady v zmysle bodu 5.3 Podmienok nie je Objednávateľ oprávnený si voči Dodávateľovi uplatňovať žiadne iné nároky titulom vady Tovaru a to najmä, ale nie výlučne nárok na náhradu škody.

5.7. Akékoľvek iné prehlásenia, bez ohľadu na ich formu, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú záruky za akosť alebo vád Tovaru a ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, sa nepoužijú na právny vzťah medzi Zmluvnými stranami.

Článok  VI

Prechod vlastníctva k Tovaru a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

6.1. Okamihom dodania Tovaru v zmysle bodu 4.2 Podmienok, najneskôr ale okamihom, kedy Tovar opustí za účelom jeho doručenie Objednávateľovi hlavnú bránu skladu Dodávateľa, kde je Tovar uskladnený, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Objednávateľa.

6.2. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Objednávateľa len v prípade ak

 • Objednávateľ uhradí odplatu za dodaný Tovar a
 • Objednávateľ uhradí odplatu za akýkoľvek iný tovar dodaný Dodávateľom alebo za akúkoľvek inú službu, ktorú poskytne Dodávateľ, a ktoré sa stali splatné pred okamihom splatnosti odplaty za Tovar, ku ktorému vlastnícke právo má prejsť na Objednávateľa.

6.3. Do okamihu prechodu vlastníckeho práva k Tovaru v zmysle bodu 6.2 Podmienok je Objednávateľ povinný:

 • držať Tovar ako zábezpeku Dodávateľa,
 • skladovať Tovar oddelene od iného tovaru alebo vecí, ktorými disponuje Objednávateľa a to spôsobom, ktorý bude umožňovať jednoznačnú identifikáciu Tovaru ako vlastníctva Dodávateľa,
 • neodstraňovať, neničiť ako ani nijako manipulovať s obalom alebo inými identifikačnými prvkami na Tovaru,
 • udržať Tovar v pôvodnom stave a poistiť ho proti všetkým rizikám a to až do sumy zodpovedajúcej výške odplaty za Tovar,
 • oznámiť Dodávateľovi vznik situácie vymedzenej v bode 8.2 Podmienok a
 • poskytnúť všetky informácie týkajúce sa Tovaru, ktoré sú pre Dodávateľa potrebné

6.4. Ak nastane situácia vymedzená v bode 8.2 Podmienok pred okamihom prechodu vlastníctva k Tovaru v zmysle bodu 6.2 Podmienok na Objednávateľa, alebo v prípade, ak pred prechodom vlastníctva k Tovaru v zmysle bodu 6.2 Podmienok na Objednávateľa situácia vymedzená v bode 8.2 Podmienok hrozí a uvedené oznámi Objednávateľ Dodávateľovi, nie je možné Tovar opätovne predať alebo ho neoddeliteľne zapracovať alebo inak včleniť do iného produktu. Dodávateľ je zároveň oprávnený v takejto situácii požadovať vrátenie Tovaru a za týmto účelom mu Objednávateľ výslovne udeľuje oprávnenie vstúpiť do priestorov Objednávateľa alebo tretích osôb, kde je Tovar umiestnený.

Článok VII

Odplata a platobné podmienky

7.1. Odplata za prevod vlastníckeho práva k Tovaru je buď stanovená v Objednávke a potvrdená Dodávateľom, alebo vyplýva zo Zmluvy. Ak nie je odplata dohodnutá v Zmluve, vychádza sa z aktuálneho cenníka Dodávateľa pre Tovar.

7.2. Dodávateľ je oprávnený zmeniť výšku odplaty podľa bodu 7.1 Podmienok v prípade, ak dôjde zo strany Objednávateľa k zmene požadovaného množstva Tovaru, druhu Tovaru alebo špecifikácii Tovaru a uvedená zmena je spojená s potrebou zvýšiť odplatu podľa bodu 7.1 Podmienok

7.3. Dodávateľ je oprávnený, bez toho aby bol dotknutý bod 7.2 Podmienok, prostredníctvom oznámenia adresovaného Objednávateľovi v lehote najneskôr tri (3) dni pred dňom doručenia Tovaru, oznámiť zvýšenie odplaty podľa bodu 7.1 Podmienok za Tovar z dôvodu

 • akýchkoľvek faktorov, ktoré Dodávateľ nemôže priamo ovplyvniť a to vrátane, ale nie výlučne zmeny výmenného kurzu, zvýšenia daní alebo poplatkov týkajúcich sa Dodávateľa,
 • akejkoľvek požiadavky Objednávateľa v súvislosti so zmenou skutočností významných pre doručenie Tovaru a to najmä ale nie výlučne dátumu doručenia Tovaru, miesto doručenia Tovaru,
 • akéhokoľvek omeškania spôsobeného pokynom Objednávateľa alebo spôsobeného chybou na strane Objednávateľa týkajúcej sa poskytnutých pokynov alebo inštrukcii Objednávateľa

7.4. V odplate nie je zahrnuté dopravné a poistenie Tovaru do miesta doručenia, pričom tieto náklady budú fakturované Objednávateľovi a tento sa zaväzuje ich uhradiť v súlade s týmito Podmienkami.

7.5. Odplata za Tovar určená podľa bodu 7.1 Podmienok je bez DPH, pričom Dodávateľ doručí Objednávateľovi faktúru na sumu odplaty spolu s DPH a Objednávateľ je povinný uhradiť spolu odplatou podľa bodu 7.1 Podmienok aj príslušnú DPH a to v lehote splatnosti faktúry.

7.6. Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, je Dodávateľ oprávnený fakturovať odplatu za Tovar podľa tohto článku kedykoľvek počas dodania alebo doručovania Tovaru ako aj po dodaní alebo doručení Tovaru.

7.7. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo v príslušnej faktúre uvedené inak, je Objednávateľ povinný uhradiť odplatu za Tovar podľa tohto článku v lehote splatnosti najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola faktúra za Tovar vystavená a to na bankový účet Dodávateľa, ktorý bol Objednávateľovi písomne oznámený Dodávateľom vo faktúre.

7.8. Odplata podľa tohto článku sa považuje Objednávateľom za uhradenú v okamihu pripísania sumy zodpovedajúcej výške odplaty fakturovanej Dodávateľom na bankový účet Dodávateľa.

7.9. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s plnením odplaty podľa tohto článku alebo s plnením akéhokoľvek peňažného plnenia podľa Zmluvy alebo týchto Podmienok, vzniká Dodávateľovi nárok na úroky z omeškania p. a. vo výške rovnajúcej sa základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o desať (10) percentuálnych bodov. Objednávateľ je povinný plniť úroky z omeškania spolu s dlhovanou sumou.

7.10. Objednávateľ je povinný uhradiť odplatu podľa tohto článku aj v prípade, ak má Tovar vady v zmysle článku 5 Podmienok. Ak v prípade vád Tovaru bude Objednávateľovi poskytnutá zľava v zmysle článku 5 Podmienok, je Dodávateľ oprávnený započítať si svoju povinnosť poskytnúť Objednávateľovi zľavu z odplaty za Tovar v zmysle bodu 5.3 Podmienok voči ktorejkoľvek inému povinnosti Objednávateľa spočívajúcej v peňažnom plnení Dodávateľovi bez ohľadu na časový okamih vzniku danej povinnosti Objednávateľa voči Dodávateľovi a bez ohľadu na splatnosť uvedeného plnenia Objednávateľa.

7.11. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi uhradiť odplatu podľa tohto článku alebo akékoľvek iné peňažné plnenie, ktorého povinnosť uhradiť mu vznikne na základe Zmluvy alebo Podmienok v plnej výške bez akýchkoľvek zrážok s výnimkou zrážok, ktoré vyplývajú priamo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ nie je oprávnený si voči jeho povinnosti na peňažné plnenie voči Dodávateľovi, ktorá vznikne na základe Zmluvy alebo Podmienok, započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Dodávateľovi. Dodávateľ je oprávnený si voči svojmu záväzku voči Objednávateľovi započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Dodávateľovi a to aj v prípade, ak jeho pohľadávka alebo jeho záväzok nie sú splatné.

Článok VIII

Platobná neschopnosť Objednávateľa

8.1. V prípade, ak nastane situácia uvedená v bode 8.2 Podmienok, alebo keď sa Objednávateľ domnieva alebo sa môže pri zachovaní primeranej opatrnosti domnievať, že nastane situácia uvedená v bode 8.2 Podmienok a to bez ohľadu, či o uvedenom oboznámil alebo neoboznámil Dodávateľa, je Dodávateľ oprávnený, bez obmedzenia akýchkoľvek svojich práv alebo povinnosti, zrušiť alebo pozastaviť ktorúkoľvek dodávku Tovaru na základe Zmluvy alebo na základe akejkoľvek inej dohody medzi Zmluvnými stranami a Dodávateľ je v takom prípade taktiež oprávnený od Zmluvy alebo od akejkoľvek dohody Zmluvných strán odstúpiť. V prípade, ak nastane skutočnosť podľa tohto bodu, akékoľvek peňažné plnenia Objednávateľa Dodávateľovi priamo alebo nepriamo súvisiace s dodaním Tovaru, ktoré neboli splatné, sa stávajú splatné a to ku dňu, ktorý predchádza dňu, kedy nastane alebo nastala situácia podľa bodu 8.2 Podmienok, najneskôr ale ku dňu, ktorý predchádza dňu, kedy bolo Objednávateľovi doručené odstúpenie Dodávateľa od Zmluvy podľa tohto bodu.

8.2. Na účely bodu 8.1 Podmienok sa pod situáciou, na ktorú uvedený bod odkazuje, rozumie:

 • Objednávateľ je v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka,
 • Objednávateľ je platobne neschopný a/alebo predlžený, pričom pri určený platobnej neschopnosti a/alebo predlženia sa vychádza z § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
 • na súd bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Objednávateľa a to bez ohľadu na to, či návrh podal samotný Objednávateľ alebo jeho veriteľ alebo akákoľvek iná tretia osoba,
 • bolo začaté konkurzné konanie voči Objednávateľovi ako dlžníkovi,
 • bol vyhlásený konkurz na majetok Objednávateľa,
 • bolo začaté reštrukturalizačné konanie Objednávateľa ako dlžníka v prípade, ak je Objednávateľ právnická osoba,
 • bola povolená reštrukturalizácia Objednávateľa v prípade, ak je Objednávateľ právnická osoba,
 • bolo začaté exekučné konanie alebo iné konania o výkon rozhodnutia, v rámci ktorého má byť alebo môže byť exekúcia alebo výkon rozhodnutia realizovaná predajom majetku Objednávateľa,
 • bolo začaté súdne, administratívne alebo iné konanie, ktorého výsledok sa môže dotýkať celého majetku Objednávateľa alebo časti jeho majetku alebo v rámci ktorého môže byť vydané rozhodnutie, opatrenia alebo iný akt, ktorý bude mať za následok celkové alebo čiastočné obmedzenie pre Objednávateľa v nakladaní s jeho majetkom,
 • Objednávateľ začal alebo plánuje začať vyjednávania so svojimi veriteľmi alebo s okruhom veriteľov za účelom konsolidácie ekonomickej situácie Objednávateľa s výnimkou prípadov, že takéto vyjednávania boli začaté za účelom splynutia, zlúčenia alebo iného spojenia Objednávateľa s jeho veriteľmi, pričom v takom prípade nedôjde k zániku Objednávateľa bez právneho nástupcu,
 • Objednávateľ predal alebo sa rozhodol predať podnik alebo jeho časť,
 • Došlo k zmene štruktúry spoločníkov alebo akcionárov alebo členov Objednávateľa,
 • Objednávateľovi bolo pozastavené, odňaté alebo stratil oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti vrátane akýchkoľvek oprávnení, ktoré sú v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné na akékoľvek disponovanie s Tovarom alebo takáto pozastavenie, odňatie alebo strata povolenia alebo oprávnení hrozí a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý bolo oprávnenie alebo povolenie pozastavené, odňaté alebo stratené alebo pre ktoré nastatie uvedeného hrozí,
 • Finančná situácia Objednávateľa sa zhoršila v takom rozsahu, že podľa názoru Dodávateľa je ohrozená schopnosť Objednávateľa plniť si jeho povinnosti voči Dodávateľovi,
 • Objednávateľ fyzická osoba, stratil spôsobilosť na právne úkony, jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená bez ohľadu na rozsah obmedzenia alebo nie je z dôvodu zdravotných alebo iných osobných problém na jeho strane podľa názoru Dodávateľa si schopný riadne plniť jeho povinnosti voči Dodávateľovi,
 • Nastane akákoľvek udalosť alebo situácia, ktoré sú podobné alebo obdobné situáciám uvedených v bode 8.2.1 až 8.2.15

8.3. Odstúpenie od Zmluvy, bez ohľadu na dôvod odstúpenia, nemá vplyv na existenciu alebo trvanie práv alebo povinností, ktoré takýmto ukončením Zmluvy vzniklo alebo sú priamo alebo nepriamo spojené. Odstúpenie od Zmluvy, bez ohľadu na dôvod odstúpenia, taktiež nemá vplyv na platnosť a účinnosť ustanovení, ktoré sú výslovne uvedené.

Článok IX

Obmedzenie zodpovednosti

9.1. Dodávateľ nie je v prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov za žiadnych okolností zodpovedný za ušlý zisk na strane Objednávateľa ako ani za akúkoľvek neprimeranú stratu vzniknutú Objednávateľovi v súvislosti s porušením povinnosti Dodávateľa.

9.2. Bez ohľadu na druh, právnu povahu alebo dôvod vzniku zodpovednostného vzťahu Dodávateľa voči Objednávateľovi, celková náhrada škody alebo celkový finančný alebo iný materiálny následok Dodávateľa voči Objednávateľovi, prameniaci zo zodpovednostného vzťahu, neprevýši za žiadnych okolností 20 % hodnoty odplaty za Tovar podľa bodu 7.1 Podmienok, ktorú uhradil Objednávateľ a v prípade, ak túto neuhradil, ktorú mal uhradiť. V prípade opakujúcich sa plnení Dodávateľa Objednávateľovi na základe Rámcovej zmluvy celková náhrada škody alebo celkový finančný alebo iný materiálny následok Dodávateľa voči Objednávateľovi prameniaci zo zodpovednostného vzťahu neprevýši za žiadnych okolností 20 % hodnoty odplaty za Tovar podľa bodu 7.1 Podmienok, ktorá bola naposledy fakturovaná Dodávateľom pred okamihom vzniku zodpovednostného vzťahu Dodávateľa s Objednávateľom a ktorú uhradil Objednávateľa a v prípade, ak túto neuhradil, ktorú mal uhradiť.

Článok X

Povolenia a licencie

10.1. Objednávateľ je povinný si zadovážiť všetky potrebné povolenia, oprávnenia alebo iné opatrenia ktoré sú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov priamo alebo nepriamo potrebné na priamu alebo nepriamu manipuláciu s Tovarom alebo na akékoľvek a to aj krátkodobé disponovanie s Tovarom alebo ktoré sú priamo alebo nepriamo potrebné pre plnenie si jeho povinností mu vyplývajúcich zo Zmluvy.

10.2. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky clá, dane, sprostredkovateľské alebo iné poplatky, ktoré súvisia s dodaním a doručením Tovaru, pričom za ich uhradenie zodpovedá.

10.3. Objednávateľ nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo ju akýmkoľvek spôsobom zrušiť len z dôvodu, že nezískal alebo stratil povolenia podľa bodu 10.1 Podmienok, alebo tieto mu boli dočasne odňaté alebo pozastavené.

 Čl. XI

Vyššia moc

11.1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za žiadne zmarenie alebo omeškanie v plnení ich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, a to v takom rozsahu, v akom je zmarenie alebo omeškanie spôsobené vyššou mocou. Zásada vyššej moci znamená akúkoľvek udalosť mimo možnosti priamej kontroly a ovládania Zmluvných strán, ktorá zo svojej podstaty nemôže byť predvídaná, alebo v prípade, ak je predvídateľná, ale je zo svojej podstaty nevyhnutná, vrátane štrajku, výluky alebo iného priemyselného sporu (týkajúceho sa tak vlastných zamestnancov Zmluvných strán ako aj zamestnancov tretích osôb), výpadok energetických zdrojov alebo dopravnej siete, vojny, teroristických útokov, nepokojov, občianskych nepokojov, zásahov ozbrojených zložiek štátnej moci, národnej alebo medzinárodnej katastrofy, vojenských a iných ozbrojených konfliktov, úmyselných poškodení alebo poruchy strojov, jadrovej, chemickej alebo biologickej kontaminácie, výbuchu, zrútenia stavebných konštrukcií, požiarov, povodní, búrok, zemetrasení alebo iných prírodných katastrof, epidémii alebo iných podobných katastroch alebo mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok.

11.2. Nedodržanie záväzkov dodávateľov alebo subdodávateľov alebo iných strán nebude považované za zásah vyššej moci, pokiaľ nedodržanie záväzkov týchto subjektov bolo spôsobené Vyššou mocou.

11.3. Zmluvná strana, ktorá bude vystavená Vyššej moci alebo ktorá je vystavená Vyššej moci, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane uvedenú skutočnosť ako aj rozsah a povahu pôsobenia Vyššej moci. V prípade, ak tak neuskutoční, nemôže sa na zásah Vyššej moci odvolávať.

Článok XII

Dôverné informácie

12.1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že žiadnej osobe, pridruženej organizácii, pobočke ani žiadnemu inému subjektu neposkytnú dôverné informácie, týkajúce sa druhej zmluvnej strany alebo informácie týkajúce sa podmienok Zmluvy, s výnimkou podľa bodu 12.2 Podmienok a to tak počas trvania zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami ako aj po jeho skončení.

12.2. Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť dôverné informácie:

 • zástupcom, ktorý potrebujú poznať uvedené informácie za účelom plnenia povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Zmluvné strany sú zároveň ale povinné, aby zabezpečili, aby títo zástupcovia dodržali povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s dôvernými informáciami v zmysle toho článku;
 • ktoré môžu byť požadované na základe zákona, súdneho rozhodnutia alebo na základe oprávnenej požiadavky orgánu verejnej správy za predpokladu, že akonáhle to bude možné, je Zmluvná strana, ktorá poskytuje informácie podľa tohto bodu, povinná o poskytnutí informácii oboznámiť druhú zo Zmluvných strán, pričom Zmluvná strana, ktorá poskytuje informácie podľa tohto bodu zároveň zakaždým berie do úvahy opodstatnené požiadavky dotknutej Zmluvnej strany;
 • v rozsahu oprávnene požadovanom na získanie licencie alebo povolenia nevyhnutného na výkon povinností vyplývajúcich zo Zmluvy;

12.3. Zmluvné strany nie sú oprávnené využívať dôverné informácie na iný účel ako na plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

12.4. Všetky dokumenty a záznamy (v akejkoľvek podobe) obsahujúce dôverné informácie poskytované alebo požadované jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany budú po ukončení Zmluvy bez zbytočného odkladu vrátené a nebudú uchované žiadne kópie.

12.5. Ustanovenia tohto bodu zostávajú v platnosti i po skončení Zmluvy.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

13.1. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek postúpiť, previesť, zaťažiť, zadať subdodávateľovi alebo iným spôsobom nakladať so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy.

13.2. Objednávateľ nie je bez predchádzajúceho súhlasu Dodávateľa oprávnený postúpiť, previesť, zaťažiť, zadať subdodávateľovi alebo iným spôsobom nakladať s akýmikoľvek právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy.

13.3. Všetky oznámenia, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú zmluvy musia byť medzi Zmluvnými stranami realizované v písomnej forme v slovenskom jazyku a musia byť adresované druhej Zmluvnej strane na adresu sídla Zmluvnej strany alebo na adresu miesta podnikania alebo na adresu, ktorú Zmluvná strany oznámi druhej Zmluvnej strany spôsobom stanoveným v tomto bode. Oznámenie podľa tohto bodu sa doručujú osobne, zasielajú sa službou poštovým prepravcom, doporučene, kuriérom, faxom alebo e-mailom, za predpokladu, že e-mailová adresa bola stranami uvedená v Zmluve. Zmluvná strana má možnosť zmeniť e-mailovú adresu určenú na doručovania, pričom ale zmena danej adresy je účinná nasledujúci deň po dni, kedy bolo oznámenie o zmene e-mailovej adresy na doručovanie doručené druhej Zmluvnej strane.

13.4. Oznámenie podľa bodu 13.3 Podmienok sa považuje za doručené:

 • dňom doručenia v prípade, ak sa doručuje osobne a to aj v prípade, ak bude zanechané na adrese Zmluvnej strany, na ktorú sa doručuje;
 • najneskôr 10. (desiatym) dňom od odoslania v prípade, ak sa oznámenie doručuje využitím služby poštového prepravcu;
 • v prípade zasielania oznámenia doručene v deň, ktorý vyplýva z doručenky, najneskôr ale v deň, nasledujúci po dni, kedy mal adresát možnosť si zásielku vyzdvihnúť u poštového prepravcu v prípade uloženia zásielky alebo kedy mal možnosť si adresát vyzdvihnúť zásielku v poštovej schránke;
 • v prípade zasielania oznámenia kuriérom, v okamihu, kedy je podpísané potvrdenie kuriérom;
 • v prípade zasielania faxom alebo e-mailom nasledujúci pracovný deň po dni odoslania oznámenia

13.5. V prípade neplatnosti alebo nevymožiteľnosti niektorých ustanovení Zmluvy, alebo jej časti, alebo ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy alebo jej časti stanú neplatnými v budúcnosti, alebo sa stanú nevymožiteľnými, považujú sa takéto ustanovenia Zmluvy alebo jej časti za zrušené. Platnosť alebo vymožiteľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy tým nie je dotknutá. V prípade zrušenia niektorého ustanovenia Zmluvy alebo jej časti podľa tohto bodu, sa použije ustanovenie Zmluvy alebo týchto Podmienok, ktoré je najbližšie. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú vyvinúť potrebnú aktivitu a poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na to, aby ustanovenie zrušené podľa tohto bodu bolo nahradené platným a/alebo vymožiteľným ustanovením.

13.6. Vzdanie sa práv vyplývajúcich zo Zmluvy je účinné len v prípade, ak bolo realizované v písomnej podobe. Vzdanie sa práv nie je považované za vzdanie sa práva z akéhokoľvek následného porušenia alebo nedodržania povinností. Neuplatnenie práva alebo neskoršie uplatnenie a výkon práva neznamená, že sa Zmluvná strana tohto svojho práva vzdáva. Táto skutočnosť ani nebráni a ani neobmedzuje Zmluvnú stranu v následnom výkone práva v budúcnosti. Žiadny jednotlivý alebo čiastočný výkon práva a povinností nebráni ani neobmedzuje výkon ďalšieho práva a povinností.

13.7. Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou Zmluvy, nemá žiadne práva zo Zmluvy ani z nej vyplývajúce súvislosti.

13.8. S výnimkou týchto Podmienok, každá iná zmena Zmluvy je záväzná len v prípade, pokiaľ je odsúhlasená a podpísaná Dodávateľom a je realizovaná v písomnej forme. Dodávateľ je oprávnený jednostranne tieto podmienky zmeniť. Zmenu oznámi Objednávateľovi najmenej 30 (tridsať) dní pre jej účinnosťou. Ak Objednávateľ so zmenou Podmienok nesúhlasí, má právo písomným oznámením doručeným Dodávateľovi pred okamihom účinnosti zmeny Podmienok odstúpiť od Zmluvy s účinnosťou ku dňu účinnosti oznámenej zmeny Podmienok; ak tak neučiní, stáva sa zmena Podmienok pre Objednávateľa záväznou.

13.9. Zmluva, všetky práva a povinnosti ako aj prípadné spory ako aj nároky s ňou súvisiace alebo z nej vyplývajúce, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a všetky prípadné spory rozhodujú súdy Slovenskej republiky, pričom príslušnosť sa určí podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.10. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu ako aj Podmienky riadne prečítali, ich obsahu porozumeli a že Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a že ich prejav vôle smerujúci k uzatvoreniu Zmluvy je vážny.

13.11. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, žiadne ustanovenia Zmluvy alebo ani Podmienok sa nepovažuje za také, ktoré by vytváralo partnerskú spoluprácu alebo spoločný podnik medzi stranami. Žiadna Zmluvná strana nepredstavuje obchodného zástupcu druhej Zmluvnej strany a taktiež nie je oprávnená vykonávať akékoľvek právne úkony v mene a/alebo na účet druhej Zmluvnej strany.