Informácia pre verejnosť

1. Úvod 

Táto informácia je vypracovaná v zmysle § 15 Zákona č. 128/2016 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

2. Údaje o prevádzkovateľovi

Názov a adresa podniku : Explosia SK s.r.o.
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Obchodné meno: Explosia SK s.r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Explosia SK s.r.o.
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Názov prevádzky : Sklady priemyselných trhavín a roznecovadiel  Sklené
Adresa prevádzky : Obec Sklené, okres  Turčianske Teplice

Táto informácia dotknutej verejnosti je vypracovaná pre objekty „Skladov priemyselných trhavín a roznecovadiel Sklené“ (ďalej len „Sklady PtaR Sklené“).

3. Informácia o zaradení podniku

Na základe kategorizácie podnikov v zmysle § 3 zákona sa podnik zakategorizoval do kategórie „B“, nakoľko množstvá nebezpečných látok (ďalej len NL) presiahli prahové hodnoty v zmysle prílohy č. 1 zákona. Prevádzkovateľ na základe výsledkov kategorizácie zaslal v zmysle § 5 zákona okresnému úradu v sídle kraja aktualizáciu oznámenia o zaradení svojho podniku.

4. Informácia o súčasnej činnosti podniku

V „Skladoch priemyselných trhavín a roznecovadiel Sklené“  sa vykonáva manipulácia s priemyselnými trhavinami, ktorá pozostáva z ich:
– vykládky,
– skladovania,
– nakládky.

5. Informácia o nebezpečných látkach prítomných v podniku

V skladoch sa pracuje s nasledovnými nebezpečnými látkami:

Názov nebezpečnej látky Klasifikácia NL podľa nariadenia
EPaR (ES) č.
1272/2008 – výstražné upozornenia
Zaradenie NL do kategórie
nebezpečnosti podľa zákona č.
128/2015 Z. z.
Fyzikálne
vlastnosti
alebo
fyzikálna
forma
DAP-2, DAPE, Permon DAPM H201 2.1 – Výbušniny, podtrieda 1.1
P1102 Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
Tuhá látka
H319 3.3-Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2
H335 3.8 – Toxicita pre špecifický
cieľový orgán – jednorazová
expozícia, kategória
nebezpečnosti 3, podráždenie
dýchacích ciest
H315 2 – Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2
ECODANUBIT,
Ostravit C
H201 2.1 – Výbušniny, podtrieda 1.1 P1102 Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6 Tuhá látka
H300 3.1 – Akútna toxicita (orálna),
kategória nebezpečnosti 1, 2 H1201 akútna toxicita kategória 2 –
všetky spôsoby expozície
H310 3.1 – Akútna toxicita (dermálna),
kategória nebezpečnosti 1, 2 H1101 akútna toxicita kategória 1 –
všetky spôsoby expozície
H330 3.1 – Akútna toxicita (inhal.),
kategória nebezpečnosti 1, 2 H1201 akútna toxicita kategória 2 –
všetky spôsoby expozície
H373 3.9 – Toxicita pre špecifický
cieľový orgán – opakovaná
expozícia, kategória
nebezpečnosti 2
H412 4.1 – Nebezpečné pre vodné
prostredie – chronické
nebezpečenstvo, kategória 3
POLONIT E
Permonex V
H201 4.1 – Nebezpečné pre vodné
prostredie – chronické
nebezpečenstvo, kategória 3
P1102 Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6 tuhá látka
Tuhá látka
H302 3.1 – Akútna toxicita (orálna),
kategória nebezpečnosti 4
H312 3.1 – Akútna toxicita (dermálna),
kategória nebezpečnosti 4
H332 3.1 – Akútna toxicita (inhal.),
kategória nebezpečnosti 4
H373 3.9 – Toxicita pre špecifický
cieľový orgán – opakovaná
expozícia, kategória
nebezpečnosti 2
H412 4.1 – Nebezpečné pre vodné
prostredie – chronické
nebezpečenstvo, kategória 3
SLAVIT V H201 4.1 – Nebezpečné pre vodné
prostredie – chronické
nebezpečenstvo, kategória 3 P1102
Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2,
1.3, 1.5 alebo 1.6
Tuhá látka
H300 3.1 – Akútna toxicita (orálna),
kategória nebezpečnosti 1, 2 H1201 akútna toxicita kategória 2 –
všetky spôsoby expozície
H310 3.1 – Akútna toxicita (dermálna),
kategória nebezpečnosti 1, 2 H1101 akútna toxicita kategória 1 –
všetky spôsoby expozície
H330 3.1 – Akútna toxicita (inhal.),
kategória nebezpečnosti 1, 2 H1201 akútna toxicita kategória 2 –
všetky spôsoby expozície
H373 3.9 – Toxicita pre špecifický
cieľový orgán – opakovaná
expozícia, kategória
nebezpečnosti 2
H412 4.1 – Nebezpečné pre vodné
prostredie – chronické
nebezpečenstvo, kategória 3
TNT H201 4.1 – Nebezpečné pre vodné
prostredie – chronické
nebezpečenstvo, kategória 3
P1102 Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
Tuhá látka
H331 3.1 – Akútna toxicita (dermálna),
kategória nebezpečnosti 3
H301 3.1 – Akútna toxicita (orálna),
kategória nebezpečnosti 3
H373 3.9 – Toxicita pre špecifický
cieľový orgán – opakovaná
expozícia, kategória
nebezpečnosti 2
H411 4.1 – Nebezpečné pre vodné
prostredie – chronické
nebezpečenstvo, kategória 2

 

Podrobnejšie údaje o NL sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov ktoré sú dostupné na prevádzke v „Skladoch priemyselných trhavín a roznecovadiel“ v Sklenom.

6. Charakter nebezpečenstva ZPH

Z hľadiska vypracovaných havarijných scenárov majú NL potenciál poškodenia zdravia mimo areál „Skladov PtaR Sklené“. V zmysle spracovaných scenárov je do vzdialenosti 300 m od centra explózie nebezpečenstvo nevratného poškodenia sluchu. Uvedená vzdialenosť je v priamom smere od centra explózie, čo je pri existencii ochranných valov v skutočnosti podstatne menšia vzdialenosť.

7. Spôsob vyhlásenia poplachu a varovania

Vyhlásenie poplachu a varovania sa uskutočňuje autonómnym systémom varovania a vyrozumenia (AuSVaV) vodného diela Turček využitím 1ks elektronickej sirény, umiestnenej na teritóriu „Skladov PtaR Sklené“.

8. Vhodné správanie dotknutej verejnosti v prípade ZPH

V prípade aktivovania AuSVaV (sirény) signálom všeobecné ohrozenie (dvojminútový kolísavý tón), osoby, ktoré sa nachádzajú v zóne ohrozenia max. 300 m od areálu skladov:

– začnú s evakuáciou, pričom dbajú na to, aby sa vzďaľovali od zdroja ohrozenia,
– ak sa nachádzajú v uzavretých priestoroch mimo zóny ohrozenia zotrvajú v nich, pričom sa nezdržiavajú pri oknách,
– v prípade mimoriadnych udalostí informovať iné osoby (zdravotne postihnutí, deti, a pod.),
– ak majú možnosť, zapnú rozhlas a televíziu a vyčkajú na pokyny vysielané v týchto médiách,
– v prípade pociťovania zdravotných problémov vyhľadať lekára.

9. Opatrenia na úseku prevencie ZPH

Spoločnosť Explosia SK s.r.o. – sklady priemyselných trhavín a roznecovadiel Sklené bola zaradená podľa množstiev NL prítomných v skladoch do kategórie „B“.

Z toho vyplýva, že plní nasledovné ustanovenia zákona:

– má vypracovaný program prevencie,
– má zavedený bezpečnostný riadiaci systém,
– má ustanovenú odborne spôsobilú osobu,
– má vykonané posúdenie rizika,
– má vypracovanú a schválenú bezpečnostnú správu,
– má zabezpečenú službu havarijnej odozvy,
– zabezpečila varovanie a vyrozumenie v prípade vzniku ZPH prostredníctvom elektronickej sirény AuSVaV.

V podniku sú v pravidelných intervaloch vykonávané koordinované kontroly v zmysle zákona o prevencii ZPH.

Informácie o koordinovaných kontrolách sú dostupné v elektronickej forme na adrese : http://charon.sazp.sk/SevesoPublic/SizpSpravy.aspx

10. Dodatočné informácie

Ďalšie informácie je možné získať na základe písomnej žiadosti na spoločnosť Explosia SK s.r.o., na riaditeľa spoločnosti Ing. Petra Dzurillu, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.
Zoznam nebezpečných látok je uvedený v oznámení zaslanom v zmysle § 5 zákona Okresnému úradu v Žiline na Odbor starostlivosti o ŽP na adrese Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.

Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií na elektronickej  adrese:
https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/pzph-prevencia-zavaznych-priemyselnych-havarii/informacny-system-pzph
V prípade mimoriadnej udalosti upresňujúce informácie podá KS IZS OKR ObÚ Žilina na č. t. 112.

11. Informácie o plnení povinností na úseku CO

Podnik plní povinnosti právnických osôb ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok v zmysle § 16 Zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Jedná sa o oznamovacie a informačné povinnosti, vypracovanie vedenie a aktualizovanie predpísanej dokumentácie, plánovanie a vyhlasovanie evakuácie, zabezpečenie špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti na vlastné náklady.

Povinnosti na úseku havarijnej odozvy sú uvedené vo „Vnútornom havarijnom pláne“.
Z plánu ochrany obyvateľstva boli do vnútorného havarijného plánu prevzaté niektoré pokyny pre prípad ohrozenia prielomovou vlnou“ vodnej stavby (VS) Turček. Prevzaté pokyny sa precvičujú v rámci protihavarijného výcviku.
„Sklady PtaR Sklené“  vzhľadom na malý počet zamestnancov jednotky CO pre potrebu územia netvoria.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti na teritóriu „Sklady PtaR Sklené“ záchranné práce riadia Plánom ochrany objektu, ktorý je spracovaný, v zmysle zákona MV SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Uvedený Plán ochrany je uložený u vedúceho štábu CO /hospodárska budova skladov/. Výpis je uložený na Odbore krízového riadenia okresného úradu Turčianske Teplice.

12. Dátum poslednej kontroly

Posledná koordinovaná kontrola na prevádzke „Sklady PtaR Sklené“ prebehla v roku 2017.

13. Informácie o postupe zložiek IZS

V rámci posúdenia rizika bolo spracované scenáre možných ZPH. Na základe ich spracovania je možné určiť zónu ohrozenia tlakovou vodou v prípade vzniku ZPH alebo jej hrozby. Zóna ohrozenia je stanovené do vzdialenosti 300 m od centra explózie. Do tejto oblasti je zakázaný vstup akýchkoľvek osôb vrátane osôb
zaradených do IZS.

Koordinačné stredisko IZS:
– spracúva a vyhodnocuje informácie o postupe základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu,
– zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené orgány Štátnej správy alebo právnické osoby,
– vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy súvisiace so záchrannými prácami pri mimoriadnych udalostiach.

Hasičský a záchranný zbor prípadne obecné (mestské) hasičské zbory vykonáva hasenie požiarov. V prípade ohrozenia požiarom skladov s trhavinami sa hasenie preruší a hasičské jednotky sa evakuujú do bezpečného priestoru.

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby poskytujú pomoc zraneným osobám prípadne ich odvoz do zdravotníckych zariadení.

Postupom zložiek IZS nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa pri vzniku mimoriadnych udalostí.

14. Bližšie informácie

V prípade potreby bližších informácií je ich možné získať  na adrese :

Ing. Peter Dzurilla
riaditeľ spoločnosti

Explosia SK s.r.o.
sídlo: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava

+421 903 200 614
[email protected]
www.explosia.sk

Vypracoval: Ing. Ján Kandráč, CSc.
špecialista na prevenciu ZPH                                  v Bratislave dňa 18. 4. 2017